ЗА НАС

ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЪТУВАНЕ


Практически съвети и препоръки

Препоръчваме предварително да се запознаете със законите и обичаите на страната, в която ще пребивавате, тъй като по време на престоя си там сте длъжни да ги спазвате. Наказанията за нарушаване на закона могат да бъдат много по-строги от тези в България за еднакви нарушения.

Следва да се обръща особено внимание на действията с алкохолни напитки и психотропни вещества. В някои страни продажбата, употребата, както и търговията с тях е абсолютно забранена.

Необходимо е всички лекарства да бъдат в оригиналните си опаковки и да проверите дали някои от тях не попадат в забранителни списъци за незаконни наркотични средства в страната на Вашето пребиваване. В случай че са Ви предписани подобни вещества като лекарствени средства, носете копие на лекарско предписание, потвърждаващо този факт.

Информация за от деца до 18 години, напускащи територията на Р. България

Дете пътуващо без придружител:
В случай че детето тръгва от България е необходимо да притежава декларация за съгласието на двамата родители да пътува без придружител, подписана от тях и заверена от нотариус. При пътуване от чужбина към България, същата декларация се изготвя, подписва от двамата родители и се заверява в българска консулска служба.

Дете придружавано от един родител:
Родителят, придружаващ детето при пътуването, трябва да притежава пълномощно/декларация от другия родител. Завереният пред нотариус документ отразява съгласието на непътуващия родител, детето да пътува с другия родител.